21757
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21757,stockholm-core-2.3,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.6,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6

ALKATEAREN AURKEZPENA

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) udalaren hirigintza-plangintzarako tresna da, eta udalerriaren antolamendua du xede, lurzoru motak sailkatuz (hirikoa, urbanizagarria eta urbanizaezina), lurzoru mota bakoitzari aplikatu beharreko araubidea zehaztuz eta beharrezko ekipamenduak eta lurzoruaren erreserba definituz.

 

Egungo HAPO 2008koa da, eta, beraz, nahi dugun etorkizuneko Legazpiren inguruan hausnartu behar dugu, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan jasoko dena.

 

Legazpiko Udaletik herritarrak gure udalerriaren hiri- eta lurralde-eredua eratzeko funtsezko elementu bihurtzea nahi dugu, eta modu aktiboan parte hartzea eredu horren definizioan, etorkizuneko erronketara egokitzeko.

 

Teknologia berriak, gardentasuna, gobernantza eta herritarrek ordezkatzen duten balioaz eta aktiboaz jabetzea, gure herriaren ahuleziak eta aukerak ezagututa, alferrik gal ezin dezakegun aukera bat da. Horretarako, parte hartzeko beste tresna batzuen artean, Legazpiko HAPOren webgune hau gaitu dugu, herritarrek bizi nahi duten herri eredua zehazteko benetako inplikazioa lortzeko mekanismo zehatz gisa sortua.

Horrela, guztion artean, jendearentzako herri bat lortuko dugu, hau da, bizi-kalitatekoa, Lagunkoia ikuspegia txertatuko duen espazio publiko batean oinarritua, irisgarritasun unibertsala izango duena eta gizarte-elkarreragina bultzatuko duena, bizikidetza erraztuko duena. Sozialki eta ingurumenaren aldetik eraginkorra eta integratua den herria. Herri “berde” bat larrialdi klimatikoaren aurrean, mugikortasun jasangarria duena eta bere lurralde-euskarriaren funtsa babesten duena. Bere ondarea –naturala, landakoa eta hirikoa– balioesten duena, identitate eta memoria kolektiboaren berme gisa. Eta herri inklusiboa, gizalegea eta hirigintza sustatzen dituena, eta horregatik genero-ikuspegiari paper garrantzitsua ematen diona.

 

Bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko Legazpi bat.

LEGAZPIKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA (HAPO) BERRIKUSTEKO LANEN HASIERARI BURUZ

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta arauak egiteko prozeduran herritarren parte-hartzea hobetzeko helburuarekin, eta dagokion zirriborroa edo zirriborroak egin aurretik, kontsulta publiko hau bideratzen da Legazpiko Udalak gaitutako web-atariaren bidez, bai subjektuen bai eta etorkizuneko arauaren aldetik eraginik handiena izan dezaketen eta ordezkaritza handiena duten erakundeen iritzia jasotzeko, hurrengoei buruz:

EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK

Hirigintza-araudi bat eguneratu nahi da, zaharkituta geratu dena eta udalaz gaindiko arau berri askoren irizpideetara egokitu ez dena, eta esparru berria udalerriaren errealitatera egokitu nahi da, hazkundeari, mugikortasunari, kontsumoari, paisaiari, bizigarritasunari eta gizarte-kohesioari dagokienez. Herritarrek horri buruz duten iritzia beharrezkoa da.

ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA

Ekonomiaren eta higiezinen hazkunde handiko garai batean onartutako plan bat berrikusten da, hainbat arrazoirengatik ia garatu ez dena eta udalerriaren eta lurraldearen egungo errealitatera gutxi egokitzen dena. Proiektua, udalaz gaindiko premisak betetzeko beharraz gain, herritarren bizitza hobetzeko aukera gisa aurkezten da, egungo jasangarritasun-irizpideetatik abiatuta. Herritarren behar zehatzak ezagutu behar dira.

HAPOREN BERRIKUSPENAREN HELBURUAK

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarritakoaren arabera, honako hauek dira HAPOren berrikuspenaren helburuak:

 • Udalerriko ingurumen-jasangarritasuna hobetzea, baliabide hidrikoen eta energetiko berriztagarrien kontsumoak ekosistemek horiek birjartzeko duten gaitasuna gaindi ez dezan, eta baliabide berriztaezinen kontsumo-erritmoak ez dezan gainditu baliabide berriztagarri iraunkorren ordezkapen-erritmoa; era berean, kutsatzaileen emisio-erritmoak aireak, urak eta lurzoruak horiek xurgatzeko eta prozesatzeko duten ahalmena gaindi ez dezan. Eta, horretarako, ahaleginak egiten ditu hirigintza-antolamenduak energia berriztagarrien erabilera eta aprobetxamendua, energia-eraginkortasuna, hondakinen ekoizpena minimizatzea eta hiri-sistemetan baliabide naturalak aurreztea sustatzeko.
 • Lurzoruaren berezko baliabide naturalak babestea, bai ekoizpen-balioengatik, bai hirigintza-garapen jasangarrirako tokiko estrategiarako erreferentzia izateagatik.
 • Lurzoruaren okupazio iraunkorra, birgaitze eta berrerabilpena kontuan hartzen duena, bai eta etxebizitza hutsen erabilera ere, hazkunde berriaren gaineko lehentasunezko aukera gisa, hiri-bereizketa eta -sakabanatzea saihestuz, lurraldearen funtzio primarioari eustea ahalbidetzeko, hiriguneen, landa-eremuen eta espazio naturalen ingurumen-balioen babesaren oinarri gisa, bai eta erabilera edo jarduera desberdinen integrazio eta kohesio espazial egokiaren oinarri gisa ere, mugikortasunaren sorrera murrizteko xedearekin.
 • Eraikuntza jasangarria birgaitzearen bidez, lehentasuna emanez herriko jatorrizko guneetan eraikitako eta urbanizatutako ondarea berroneratzeari eta hutsik dauden etxebizitzak erabiltzeari.
 • Mugikortasun jasangarria, ibilgailu motordunen erabilera behartua eta alferrikakoa murriztera bideratua, ingurumena errespetatzen duten garraiobideei lehentasuna emanez, eta erabilera konbinatua planifikatuz.
HAUSNARTZEKO DITUGUN ERRONKAK

ERRONKA ENERGETIKOA-MUGIKORTASUNA

Jasangarritasun energetikoari buruzko azterlana hobetzea, eskaria eta mugikortasun-eskaintza behar bezala kudeatzea ahalbidetuko duen hirigintza-plangintza, garraio publiko eraginkorragoa eta iraunkorragoa sustatzea, argiteria publikoa eta energia berriztagarrien tokiko ekoizpena sustatzea, edo karbonoa harrapatu eta biltegiratzeko teknologia berriak sartzea.

ERRONKA KLIMATIKOA-INGURUMEN-ERRONKA

Egokitzeko gaitasuna hobetzeko eta udalerriak klima-aldaketaren aurrean duen kalteberatasuna murrizteko proposamenak. Halaber, beste hobekuntza batzuk egin dira ingurumenean, kontserbazioan eta paisaian, bereziki lurzoru urbanizaezinean, baina baita hiri-lurzoruan ere.

BIZTANLERIAREN ERRONKA DEMOGRAFIKOA

Lurzoru urbanizaezinaren eta landa-guneen despopulazioa saihesteko proposamenak. Biztanle berriei aplika dakizkiekeen abantailak. Baita hiri-mailako neurriak ere, pertsona guztiekin, eta, bereziki, adinekoekin eta dibertsitate funtzionala duten pertsonekin, hiri-giro atsegina eta lagunkoia finkatzeko.

LEGAZPIKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN (HAPO) PROIEKTUA GARATZEKO AURREIKUSITAKO FASEAK

FASEA

FASEEN DESKRIBAPENA

UDALAREN OSOKO BILKURAK 2020KO UZTAILAREN 29AN EGINDAKO BILKURAN ONARTUTAKO PARTE-HARTZE PROGRAMA

01.

Aurretiko herritarrek parte hartzeko Programa egitea

Plangintzako Aholku Batzordea sortzea

Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Aurretiko herritarrek parte hartzeko Programa onartzea

Aurretiko partaidetza-prozesuko saioak

Parte-hartzearen eta ondorioen laburpen-txostena

Ekimena azaltzeko jendaurreko aurretiazko saioak. Kultur-Etxea, Domingo Agirre, San Ignazio eta Telleriarten egingo dira.

COVID-19ak eragindako pandemiak ezarritako edukiera murrizketak direla eta, 4 bilera informatiboak Kultur Etxean egin ziren.

 

HAPO berrikusteko prozesuari buruzko informazio orokorra.

HAPO berrikusteko prozesua hedatzeko web-ataria abian jartzea.

Etengabe kontsultatzeko tresna, sortzen diren dokumentuak modu zentralizatuan eta antolatuan zabaltzeko.

02.

Antolamendu-planak, Plan Sektorialak eta Lurraldekoak aztertzea eta etorkizuneko Plan Orokorrean izango duten eragina aztertzea; 90.1 eta 90.2 artikuluetako txostenen eskaera

Etorkizuneko hirigintza-antolamenduak kontuan hartu beharreko ingurumen-loturak aztertzea

Urola-Garaiko ‘Hirigintza eta Generoa’ txostenaren azterketa

Lurralde- eta ingurumen-loturen laburpen-dokumentua

Udaleko zerbitzu teknikoen txostena + berdintasunaren txostena

AURRERAPENAri buruzko Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Erredaktore Taldeak garatutako egoeraren diagnostikoa eta azterketa sozioekonomikoa azaltzeko informazio-saioa. Kultur Etxean egingo dira.

Legazpiko diagnostiko eta azterketa sozioekonomikoari buruzko informazio orokorra.

03.

Indarrean dagoen Plan Orokorrean oinarritutako Aurrerapena egitea

Hasierako Dokumentu Estrategikoa egitea

Genero-Eraginari buruzko Hasierako Dokumentua egitea

Udaleko zerbitzu teknikoen txostena + berdintasunaren txostena

AURRERAPENAri buruzko Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Aurrerapenaren eta Hasierako Dokumentu Estrategikoaren onarpena, Osoko Bilkuran

 • Plangintzako Aholku Batzordeak Aurrerapena eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa onartzea.
 • Udal Batzarrak Aurrerapena eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa onartzea.

04.

Irismen-dokumentuaren jasotzea eta bere argitalpena Egoitza elektronikoan

Hizkuntza-inpaktuaren hasierako dokumentua idaztea ELE tresnaren bidez

Aurrerapenaren edukiari buruzko herritarren partaidetza-saioak

Ingurumen Organoari irispidea izateko eskaera

Hilabete batean iritzia eman behar duten Administrazio, Elkarte eta Interesdunei egindako kontsultak

Jendaurrean jartzearen alegazioei emandako erantzuna

Osoko Bilkurarako Jarraibideak eta helburuetarako behin betiko Dokumentuaren garapena

Jarraibide, helburu eta konponbide orokorren dokumentua jendaurrean azaltzeko saioa, Udalbatzak onartu aurretik.

Udaleko zerbitzu teknikoen txostena + berdintasunaren txostena

Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Osoko Bilkurarako Jarraibideak eta helburuetarako behin betiko Dokumentuaren garapena

Jarraibideak eta helburuak osoko bilkuran onartzea, eta obra berriko lizentziak etetea

Aurrerapen Dokumentua eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa jendaurrean jartzea eta herritarrek parte hartzea

 • Dokumentazioa udalaren webgunean (legazpiplanorokorra.eus) eta iradokizun-aldian jartzea.
 • Jendaurreko saio irekiak, Aurrerapenaren eta Hasierako Dokumentu Estrategikoaren dokumentua aurkezteko eta eztabaidatzeko.
 • Legazpi inklusibo eta pluralerantz joateko talde espezifikoekin egindako saioak.

Parte hartzeko deia egiten den unean deialdia egitea xedatzen da atal honetan.

Udal mugakideei Aurrerapen Dokumentua eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa bidaltzea, jakinaren gainean egon daitezen eta, hala badagokio, iradokizunak aurkez ditzaten.

Hasierako HAPO berria egiteko irizpide eta helburu orokor estrategikoak eta ingurumenekoak azaltzeko saioa.

Irizpide eta helburu orokorrei buruzko informazio-saioa, Eusko Jaurlaritzak bidalitako irismen-dokumentua eta Aurrerapen eta Hasierako Dokumentu Estrategikorako iradokizunak jaso ondoren.

05.

Berrikusitako Plan Orokorra egitea.

Genero-eraginaren azterketa bategina, alegazioekin

Hizkuntza-inpaktuaren azterketa bategina, alegazioekin

Ingurumen-Azterketa Estrategikoa egitea

Zarata-maparen ekintza-planak, eremu akustikoen mugaketa eta kutsadura akustikoari buruzko Ordenantza

Jasangarritasun Energetikoaren Azterlana

Udaleko zerbitzu teknikoen txostena + berdintasunaren txostena

Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Hasierako Onarpena

Plan Orokorraren eta Azterlan Sektorialen Hasierako Onarpena, Osoko Bilkuran

 • I. Plan Orokorraren Hasieran Onarpena, Plangintzako Aholku Batzordearen aldetik
 • I. Plan Orokorraren Hasieran Onarpena, Udalbatzaren aldetik

06.

Informazio Publikoa, Jakinarazpenak, Administrazio Sektorialentzako Txostenak. Alegazioak jasotzea.

Balorazio publikoko saioa + herritarren Foroak

Udaleko zerbitzu teknikoen txostena + berdintasunaren txostena

Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Behin-Behineko Onarpena

Jendaurrean jartzea eta herritarren parte-hartzea, Plan Orokorra eta azterlan sektorialen Hasierako Onarpenaren ondoren

 • Dokumentazioa udalaren webgunean (legazpiplanorokorra.eus) eta alegazio-aldian erakustea.
 • Plan Orokorra azaltzen duen bideoa, webgunean edo Kultur Etxean ikusi ahal izango dena.
 • Plan Orokorraren edukia azaltzeko 4 saio ireki, idazketa-taldeko zuzendari eta aholkulari juridikoarekin eta ingurumen-azterlan estrategikoaren arduradunarekin.
 • Plan Orokorraren edukiari buruzko kontsultei erantzuteko 6 egun

Hasierako Plan Orokorraren edukiei buruz herritarrek parte hartzeko prozesuaren azalpen-saioak

Prozesuaren balorazio publikorako saioa eta aurkeztutako alegazioak.

07.

Behin-behineko Onarpenaren testu bategina

KOTri nahitaezko txostena eta DAE eskatzea

Testu bategina, K.O.T. eta D.A.E.ren baldintza eta iradokizunekin.

Planaren Idazketa Taldearen txostena eta balorazioa, behin-behineko onarpenaren ondoren aurkeztutako alegazioei dagokienez.

Plangintzako Aholku Batzordearen azterketa, balorazioa eta proposamena

Jasangarritasun Energetikoaren Azterlana

Udaleko zerbitzu teknikoen txostena + berdintasunaren txostena

Behin betiko Onarpena

Bere argitalpenerako azken Testu bategina

Plan Orokorraren Behin-Behineko Onarpena Osoko Bilkuran

 • Plan Orokorraren Behin-behineko Onarpena, Plangintzako Aholku Batzordearen aldetik
 • Plan Orokorraren Behin-behineko Onarpena, Udalaren Osoko Bilkuraren aldetik

Behin-behineko Plan Orokorra jendaurrean jartzea

Dokumentazioa udalaren webgunean (www.legazpiplanorokorra.eus) eta alegazio-aldian erakustea.

Osoko Bilkuran Plan Orokorra behin betiko onartzea

 • Plan Orokorraren Onarpena, Plangintzako Aholku Batzordearen aldetik
 • Plan Orokorraren Onarpena, Udalaren Osoko Bilkuraren aldetik

PROZESUAREN MUGARRI NAGUSIAK

I. HAPOA BERRIKUSTEKO PROZESUARI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA
II. ANTOLAMENDURAKO PLANEN, PLAN SEKTORIALEN ETA LURRALDEKOEN ANALISIA, LEGAZPIREN ETORKIZUNEKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREAN IZANGO DUTEN ERAGINA ZEHAZTEKO.
III. HAPOREN AURRERAPEN-DOKUMENTUA EDO ZIRRIBORROA ETA DOKUMENTU ESTRATEGIKOA.

IV. HAPOREN AURRERAPENARI ETA HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOARI BURUZKO INFORMAZIO PUBLIKOAREN PROZESUA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA

V. HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN HASIERAKO ONARPENA EDO AURRETIAZKO BERTSIOA, HAREN INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOA ETA AZTERLAN OSAGARRIAK
VI. PLAN OROKORRAREN HASIERAKO ONARPENARI EDO ALDEZ AURREKO BERTSIOARI ETA PLAN HORREN INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOARI BURUZKO INFORMAZIO PUBLIKOAREN ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN PROZESUA
VII. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BEHIN BETIKO ONARTZEKO PLAN OROKORRA, INGURUMEN-AZTERKETA ESTRATEGIKOA ETA AZTERLAN OSAGARRIAK EGOKITZEA.

DESKARGATZEKO DOKUMENTUAK

Parte-hartze saioak
Antolamendu-planak, Plan Sektorialak eta Lurraldekoak aztertzea eta etorkizuneko Plan Orokorrean izango duten eragina aztertzea
Aurrerapena eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa

PARTE HARTZEKO POSTONTZIA

Herritarrek, erakundeek eta elkarteek, egoki baderitzote, web-orri honetako partaidetza-postontzian helaraz ditzakete kontsultarako aurkeztua dagoen ekimenari buruzko oharrak, edo, bestela, helbide elektroniko honetan:

buzon@legazpiplanorokorra.eus

 

Etorkizuneko arau honek eragin ditzakeen herritarren, erakundeen eta ordezkaritza-elkarteen iritziek, igorri dituen pertsona fisikoaren edo juridikoaren identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak jaso beharko dituzte. Beraz, ez dira kontuan hartuko igorlea identifikatuta ez duten oharrak.

 

Eskerrik asko zure laguntzagatik.